VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2022
Počet stran 92
Studijní obor Robotika
Os. číslo han0265
Jméno Bc. Vojtěch Hanke
Vedoucí doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce Skenování velkých objektů pomocí automatizovaného systému
Scanning Large Objects Using an Automated System
Abstrakt

Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce automatizovaného skenovacího systému pro použití více typů 3D skenerů. V úvodu jsou analyzovány snímací metody skenerů, dostupné konstrukce automatizovaných skenovacích systémů a typy 3D skenerů pro skenování velkých objektů. Na základě analýzy jsou vytvořeny požadavky a poté zhotoveny tři varianty, z nichž je vybrána jedna. Ta je z konstrukčního hlediska detailně rozpracována. Zhotovená konstrukce je osazena hardwarem a následně je popsán princip provozu automatizovaného skenovacího systému. Navrhnutý systém je doložen výkresovou dokumentací vybraných dílů a sestavy.

This master’s thesis deals with the draft of the construction of an automated scanning system useful for more types of 3D scanners. At first, there are analysed scanning methods of scanners, available constructions of automatized scanning systems, and types of 3D scanners suitable for scanning large objects. Based on analysis requirements are established and subsequently three variants are created. One of the variants is afterward chosen and it is worked up on it from a constructional point of view. The created construction is equipped with hardware and subsequently, the principle of automatized scanning system operation is described. The suggested system is enclosed with drawing documentation of some components and set.

Dosažené výsledky

V diplomové práci byla provedena analýza snímacích metod 3D skenerů, dostupných automatizovaných systémů a typů 3D skenerů. Následně byl vytvořen požadavkový list, díky kterému vznikly tři varianty, z nichž posléze byla vybrána jedna, která byla rozpracována detailněji. Hlavní části diplomové práce byl konstrukční návrh skenovacího systému, kde byly podrobně popsány jednotlivé osy. K vytvořenému konstrukčnímu návrhu byly zvoleny hlavní prvky hardwaru a uveden detailní rozpis nakupovaných a vyráběných dílů včetně ceny. V poslední části byl popsán princip provozu automatizovaného skenovacího systému.

In the master’s thesis, there was performed an analysis of the scanning methods of 3D scanners, available automatized systems, and types of 3D scanners. Subsequently, a requirement list was created and with its help were created three variants. One of the variants was afterward chosen and it was worked upon it in detail. The main part of the master’s thesis was a constructional draft of a scanning system, where individual axes were elaborately described. Together with the created construction draft, there were chosen the main parts of the hardware and a detailed description of the shopped and manufactured parts including the price was given. In the last part, a principle of operation of an automated scanning system was described.