VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2022
Počet stran 77
Studijní obor Robotika
Os. číslo sty0015
Jméno  Lukáš Stypa
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce Návrh automatického testovacího systému
Desing of an Automatic Test System
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá návrhem testovacího zařízení k testování plynových pedálů. V úvodu práce jsou stanoveny cíle práce a je popsán proces návrhu plynových pedálů. Dále práce popisuje všeobecný proces testování plynových pedálu, ze kterého se stanoví požadavkový list na zařízení. V následující části jsou stanoveny požadavky na automatické testovací zařízení. Následuje rešeršní část, ve které jsou představeny lineární aktuátory, kuličkové šrouby, pneumatické válce, elektrické motory využívané v lineárních aktuátorech a potřebné komponenty k sestavení pneumatického obvodu. V práci jsou rozpracovány tři varianty zařízení s popisem navržených variant. Každá navržená varianta je ověřena kontrolními výpočty pro lineární aktuátor. Ze tří variant je jedna vybrána na základě cenové kalkulace a počtu využitých dílů. Poté je vytvořeno elektrické schéma zapojení elektrického motoru a siloměru na řídicí a ovládací karty. Závěrem této práce je zpracovaná výsledná varianta zařízení do podrobné 3D modelové dokumentace a 2D výkresové dokumentace zařízení.

The bachelor thesis deals with the design of a test device for testing accelerator pedals. The introduction determines the objectives of the thesis and describes the design process of accelerator pedals. At the beginning, the thesis describes the general process of testing the accelerator pedals, from which the requirements sheet for the device is determined. The next part sets out the requirements for the automatic test equipment. After that, the research section is introduced with the linear actuators, ball screws, pneumatic cylinders, electric motors used in linear actuators and the necessary components for assembling a pneumatic circuit. Three variants of the device with a description are covered in the thesis. Each variant is described in detail and verified by control calculations for a linear actuator. One of the three variants is selected by the price calculation and the number of parts used. Then an electrical diagram of the connection of electric motor and load cell to the control cards are created. At the end of this thesis, the final variant of the device is processed into detailed 3D model documentation and 2D drawing documentation.

Dosažené výsledky

Cílem bakalářské práce bylo sestavit automatický testovací stroj, který bude využíván k testování plynových pedálů. Pro výběr stroje byly navrženy tři různé varianty A, B a C na základě požadavků od zákazníka a na zařízení. U každé varianty byly provedeny kontrolní výpočty zatížení lineárního aktuátoru a byl vypočten minimální kroutící moment motoru. Každá z variant má také sestavený 3D model zařízení. Varianta B byla zvolena jako vhodná varianta řešení dle celkových požadavků. U varianty B je vypracována podrobná výkresová dokumentace.

The aim of the bachelor thesis was to design a test device for testing accelerator pedals. Three different variants A, B and C were designed for better selection based on customer and device requirements. For each variant, the load of the linear actuator and the minimum motor torque were calculated. The variants A, B and C have a 3D model of the device. Variant B was chosen as a suitable solution variant according to the overall requirements. The detailed drawing documentation is prepared for variant B.