VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Sciences
Autoři:

Novák Petr

Kot Tomáš

Babjak Ján

Konečný Zdeněk

Moczulski Wojciech

Rodriguez Ángel

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app8112300
Scopus EID: 2-s2.0-85056772622
WOS a.n.: 000451302800290
OBD ID: 286101552   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 2.217 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [TeleRescuer]  System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (RFCR-CT-2014-00002)

Bibliografická citace:

Novák, P., Kot, T., Babjak, J., Konečný, Z., Moczulski, W., Rodriguez, Á. Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines. Applied Sciences. 2018, vol. 8, Issue 11 (special issue Advanced Mobile Robotics). ISSN 2076-3417.