VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Dimensional optimization of the robotic arm to reduce energy consumption
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Mostýn Vladimír

Huczala Daniel

Moczulski Wojciech

Timofiejczuk Anna

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2020_03_2020001
Scopus EID: 2-s2.0-85080981670
WOS a.n.: 000532576800008
OBD ID: 286106466   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Huczala, D., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Dimensional optimization of the robotic arm to reduce energy consumption. MM Science Journal. 2020, issue March, pp. 3745-3753. ISSN 1803-3126. e-ISSN 1805-5047.