VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Smart Building Surveillance System as Shared Sensory System for Localization of AGVs
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Oščádal Petr

Huczala Daniel

Bém Jan

Krys Václav

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app10238452
Scopus EID: 2-s2.0-85096709668
WOS a.n.: 000597074200001
OBD ID: 286107835   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliografická citace:

Oščádal, P., Huczala, D., Bém, J., Krys, V., Bobovský, Z. Smart Building Surveillance System as Shared Sensory System for Localization of AGVs. Applied sciences. 2020. 10(23).