VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Testing of Glued Joints on Plastic Parts Manufactured Using FFF Technology
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Acta Polytechnica
Autoři:

Suder Jiří

Vocetka Michal

Kot Tomáš

Fojtík František

Fusek Martin

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.14311/AP.2020.60.0512
Scopus EID: 2-s2.0-85099664100
WOS a.n.: 000607183300008
OBD ID: 286108447   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2019]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace (SP2019/69)

Bibliografická citace:

Suder, J., Vocetka, M., Kot, T., Fojtík, F., Fusek, M. Testing of Glued Joints on Plastic Parts Manufactured Using FFF Technology. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60 no. 6.