VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Matching Point Clouds with STL Models by Using the Principle Component Analysis and a Decomposition into Geometric Primitives
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Straková Erika

Lukáš Dalibor

Bobovský Zdenko

Kot Tomáš

Mihola Milan

Novák Petr

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app11052268
Scopus EID: 2-s2.0-85102565362
WOS a.n.: 000627986900001
OBD ID: 286109432   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

Bibliografická citace:

Straková, E., Lukáš, D., Bobovský, Z., Kot, T., Mihola, M., Novák, P. Matching Point Clouds with STL Models by Using the Principle Component Analysis and a Decomposition into Geometric Primitives. Applied sciences. 2021. 11(5), 2268.