VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Multirepresentations and Multiconstraints Approach to the Numerical Synthesis of Serial Kinematic Structures of Manipulators
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: IEEE Access
Autoři:

Huczala Daniel

Kot Tomáš

Pfurner Martin

Krys Václav

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3186098
Scopus EID: 2-s2.0-85133696389
WOS a.n.: 000838374400001
OBD ID: 286112094   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.476 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Huczala, D., Kot, T., Pfurner, M., Krys, V., Bobovský, Z. Multirepresentations and Multiconstraints Approach to the Numerical Synthesis of Serial Kinematic Structures of Manipulators. IEEE Access. 2022, vol. 10, pp. 68937-68951.