VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Camera Arrangement Optimization for Workspace Monitoring in Human–Robot Collaboration
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Oščádal Petr

Kot Tomáš

Spurný Tomáš

Suder Jiří

Vocetka Michal

Dobeš Libor

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2023
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s23010295
Scopus EID: 2-s2.0-85145981166
WOS a.n.: 000909987000001
OBD ID: 286112945   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.576 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Oščádal, P., Kot, T., Spurný, T., Suder, J., Vocetka, M., Dobeš, L., Bobovský, Z. Camera Arrangement Optimization for Workspace Monitoring in Human–Robot Collaboration. Sensors. 2023. 23(1), 295.