VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 43
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tom392
Jméno Jaroslav
Příjmení Tomáš
Tituly
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Polohování kamery
cizojazyčně Camera positioning
Abstrakt česky

V této práci je popsán návrh autonomní polohovací jednotky pro miniaturní kameru (MTV-54K0P). Polohování kamery je uskutečněno ve dvou osách (horizontální a vertikální). K pohonu jednotlivých stupňů volnosti je použito servo pohonů značky HITEC (typ HS-225MG a HS-635HB). Pro řízení pohonů je použito jednočipového mikroprocesoru Atmel atmega8. Jako spojení mezi řídící jednotkou a počítačem je využito portu RS-232.

cizojazyčně

This thesis purpose is to describe the design of small camcoder (MTV-54K0P) autonomous positioning unit. There are two-axis movements (horizontal and vertical) and two driving units (servos) HITEC (type HS-225MG and HS-635HB) for positioning. The single-chip microprocessor Atmel atmega8 is providing system control. Port RS-232 is used for data connection between the control unit and a computer.

Dosažené výsledky česky

V rámci bakalářské práce bylo řešeno polohování miniaturní kamery, včetně jejího řízení. Byla navrhnuta konstrukce polohovacího ústrojí, včetně navržení řídící jednotky, která zprostředkovává komunikaci mezi počítačem a servomotory. Komunikace mezi počítačem a řídící jednotkou je zajištěna pomocí portu RS232. Pro tuto obsluhu byl také vypracován obslužný program.

cizojazyčně

The scope of this thesis is a small camcoder positioning, as well as its control. A construction of a positioning mechanism was designed, including the control unit which conveys communication between a computer and servo-motors. Communication between the computer and the control unit is carried out using the port RS-232. A service programme was also developed for its operation.