VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The Use of the Two-Handed Collaborative Robot in Non-Collaborative Application
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Acta Polytechnica
Autoři:

Vocetka Michal

Suder Jiří

Huczala Daniel

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.14311/AP.2020.60.0151
Scopus EID: 2-s2.0-85084366220
WOS a.n.: 000531015400007
OBD ID: 286105443   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2019]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace (SP2019/69)

Bibliografická citace:

Vocetka, M., Suder, J., Huczala, D. The Use of the Two-Handed Collaborative Robot in Non-Collaborative Application. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60, issue 2, pp. 151-157. ISSN 1210-2709.