VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Genetic Optimization of a Manipulator: Comparison between Straight, Rounded, and Curved Mechanism Links
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Pastor Robert

Bobovský Zdenko

Huczala Daniel

Grushko Stefan

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app11062471
Scopus EID: 2-s2.0-85103135732
WOS a.n.: 000645766100001
OBD ID: 286109473   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Pastor, R., Bobovský, Z., Huczala, D., Grushko, S. Genetic Optimization of a Manipulator: Comparison between Straight, Rounded, and Curved Mechanism Links. Applied sciences. 2021. 11(6), 2471.