VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Initial Estimation of Kinematic Structure of a Robotic Manipulator as an Input for Its Synthesis
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Huczala Daniel

Kot Tomáš

Pfurner Martin

Heczko Dominik

Oščádal Petr

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app11083548
Scopus EID: 2-s2.0-85104742432
WOS a.n.: 000644055400001
OBD ID: 286109514   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliografická citace:

Huczala, D., Kot, T., Pfurner, M., Heczko, D., Oščádal, P., Mostýn, V. Initial Estimation of Kinematic Structure of a Robotic Manipulator as an Input for Its Synthesis. Applied sciences. 2021. 11(8), 3548.