VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Vocetka Michal

Bobovský Zdenko

Babjak Ján

Suder Jiří

Grushko Stefan

Mlotek Jakub

Krys Václav

Hagara Martin

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app112210813
Scopus EID: 2-s2.0-85119606673
WOS a.n.: 000727421200001
OBD ID: 286110273   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.747 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliografická citace:

Vocetka, M., Bobovský, Z., Babjak, J., Suder, J., Grushko, S., Mlotek, J., Krys, V., Hagara, M. Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation. Applied sciences. 2021.