VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Knowledge-Based Automated Mechanical Design of a Robot Manipulator
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Sciences
Autoři:

Pastor Robert

Mihola Milan

Zeman Zdeněk

Boleslavský Adam

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app12125897
Scopus EID: 2-s2.0-85132113067
WOS a.n.: 000816285200001
OBD ID: 286112129   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.747 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Pastor, R., Mihola, M., Zeman, Z., Boleslavský, A. Knowledge-Based Automated Mechanical Design of a Robot Manipulator. Applied Sciences. 2022, 12(12), 5897.