VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: An Automated Conversion Between Selected Robot Kinematic Representations
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 10th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA, Luxembourg)
Autoři:

Huczala Daniel

Kot Tomáš

Mlotek Jakub

Suder Jiří

Pfurner Martin

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.1109/ICCMA56665.2022.10011595
Scopus EID: 2-s2.0-85147548526
WOS a.n.: 000927573900009
OBD ID:  
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Huczala, D., Kot, T., Mlotek, J., Suder, J., Pfurner, M. An Automated Conversion Between Selected Robot Kinematic Representations. In 10th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA, Luxembourg). 2022. ISBN 978-1-6654-9048-1.