VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Implementation of an Embedded System into the Internet of Robotic Things
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Micromachines
Autoři:

Krejčí Jakub

Babiuch Marek

Babjak Ján

Suder Jiří

Wierbica Rostislav

Rok vydání: 2023
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/mi14010113
Scopus EID: 2-s2.0-85146782750
WOS a.n.: 000918648100001
OBD ID: 286113135   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.523 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Krejčí, J., Babiuch, M., Babjak, J., Suder, J., Wierbica, R. Implementation of an Embedded System into the Internet of Robotic Things. Micromachines. 2023. 14(1), 113.