VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Automation of Design of Robotic Arm
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Mihola Milan

Zeman Zdeněk

Boleslavský Adam

Bém Jan

Pastor Robert

Fojtík David

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.17973/MMSJ.2022_10_2022122
Scopus EID: 2-s2.0-85139176515
WOS a.n.: 000861549200001
OBD ID:  
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Mihola, M., Zeman, Z., Boleslavský, A., Bém, J., Pastor, R., Fojtík, D. Automation of Design of Robotic Arm. MM Science Journal. 2022, issue October, pp. 5876-5882. ISSN 1803-3126.