VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Distributed Camera Subsystem for Obstacle Detection
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Oščádal Petr

Spurný Tomáš

Kot Tomáš

Grushko Stefan

Suder Jiří

Heczko Dominik

Novák Petr

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s22124588
Scopus EID: 2-s2.0-85132287264
WOS a.n.: 000816285400001
OBD ID: 286112060   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.576 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Oščádal, P., Spurný, T., Kot, T., Grushko, S., Suder, J., Heczko, D., Novák, P., Bobovský, Z. Distributed Camera Subsystem for Obstacle Detection. Sensors. 2022, 22(12), 4588.